top of page

CO

"Tworzymy teraźniejszość, świadomi przeszłości, wobec przyszłości, która jest nieznana"

Wdrażamy interdyscyplinarne projekty, działając w przestrzeni kultury i sztuki, designu i wzornictwa, nowych technologii, a także w innych kreatywnych branżach.

 

Stwarzamy nowe MIEJSCA i WARTOŚCI. Kreujemy rzeczy o lokalnym jak i ponadlokalnym zasięgu społecznym. Skala naszych działań zależy od wytyczonych celów i potrzeb określonych grup odbiorców. Jesteśmy wrażliwi społecznie. Z dużym zaangażowaniem włączamy się w działania tam, gdzie wymagana jest aktywizacja konkretnych środowisk zwłaszcza tych, wymagających troski i uwagi.  Tworzymy interakcje pomiędzy różnymi kreatywnymi sektorami gospodarki, kultury i sztuki.

Budujemy, wymyślamy, nagłaśniamy, analizujemy każdy centymetr rzeczy i przestrzeni, również tej abstrakcyjnej, znajdującej się w sferze pomysłu. Stwarzamy ją od początku w sensie ideowym, ale także materialnym. Tworzymy podwaliny dla nowego, jeszcze nieznanego świata. Edukujemy, szkolimy i pomagamy zrozumieć nowe zjawiska społeczne, kulturowe i biznesowe, które będą kształtowały JUTRO.

Wspieramy i podejmujemy wyzwania, do których należą między innymi:

  • pomoc różnorodnym grupom odbiorców w rozumieniu zagadnień związane ze sztuką,

  • podnoszenie kompetencji kulturowych odbiorców, rozwijanie ich zainteresowań, zdolności artystycznych i kreatywności,

  • przygotowanie do krytycznego odbioru kultury, w szczególności sztuki nowoczesnej i nowych mediów,

  • upowszechnianie dziedzictwa kulturowego jako istotnego czynnika integrującego społeczność; 

  • kształtowanie świadomych odbiorców kultury, rozwój jednostek i ogółu społeczeństwa; 

  • aktywny udział społeczności w działalności instytucji oraz życiu społecznym i kulturalnym; 

  • popularyzację realizowanych przez instytucję wystaw stałych i czasowych; 

  • promowanie realizowanych działań edukacyjnych, szkoleniowych i doradztwa; 

  • tworzenie i realizacja projektów edukacyjnych charakteryzujących się koncepcyjnością i innowatorskim podejściem do edukacji.

bottom of page