top of page

1. Popularyzacja dorobku polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa kulturalnego i społecznego.

2. Promowanie inicjatyw i przedsięwzięć edukacyjnych, społecznych, kulturalnych, artystycznych i branż kreatywnych.

3. Wspieranie produkcji, promocji i dystrybucji dzieł i utworów artystycznych, literackich oraz audiowizualnych.

4. Promowanie publikacji, dokumentacji, opracowań na temat dorobku polskiej, europejskiej i światowej twórczości kulturalnej, artystycznej oraz branż kreatywnych.

5. Promowanie rozwoju nowoczesnych technologii w sferze kultury i sztuki oraz w branżach kreatywnych.

6. Wzbogacenie europejskiej różnorodności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej poprzez tworzenie i realizację innowacyjnych programów i projektów międzynarodowych.

7. Prowadzenie działalności na rzecz edukacji, rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej osób we wszystkich branżach, a w szczególności w obszarze branż kreatywnych oraz kultury i sztuki.

8. Wspieranie rozwoju społeczeństwa kreatywnego i świadomości społecznej wobec globalnych problemów kulturowych, politycznych, społecznych, ekologicznych i ekonomicznych.

9. Wspieranie dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego.

10. Upowszechnianie wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

11. Propagowanie i wspieranie nowych idei, inicjatyw, badań, analiz, wszelkich działań na rzecz integracji i różnorodności europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami na wszystkich polach aktywności.

12. Wspierania inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych oraz międzynarodowych, tworzących warunki równych szans dla rozwoju intelektualnego i zawodowego różnych środowisk, zwłaszcza narażonych na wykluczenie.

13. Wspieranie współpracy podmiotów różnych sektorów kultury i gospodarki, mającej na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społeczeństwa kreatywnego oraz popularyzacji wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii edukacyjnych.

bottom of page